01/02/2019 - BELANGRIJKE MEDEDELING: Dit event zal niet plaatsvinden in 2019 en wordt uitgesteld tot nader bericht. Onze oprechte excuses hiervoor! Het betaalde inschrijvingsgeld wordt binnenkort teruggestort.

Algemene voorwaarden Ghent 10K Run

ALGEMENE VOORWAARDEN NEDERLANDS
U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van Club 365 vzw, met maatschappelijke zetel te Henri Dunantlaan 8, bus 601, 9000 Gent, België, hierna Ghent International 10K Run genoemd.
Voor al uw vragen is Club 365 vzw uw aanspreekpunt. Club 365 vzw is te bereiken elke werkdag tussen 9u en 18u. Telefoon: 0488 62 51 11  –  E-mail: info@club365.gent

Artikel 1.             Inschrijving
De deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.
De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Artikel 2.             Herroepingsrecht
De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.
In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.

Artikel 3.             Annulering van het evenement
Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal Ghent International 10K Run voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde evenement, of een ander evenement van Ghent International 10K Run.  Ghent International 10K Run zal per evenement beslissen welke van deze alternatieven op de casus van toepassing zijn.
Ghent International 10K Run kan in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, bijdrage aan goede doel, …)

Artikel 4.             Deelname
Deelname aan het evenement kan enkel met een geldige inschrijving en indien aan volgende leeftijdsvereisten is voldaan:
Kidsrun (1,5km): max. 7 jaar op het moment van deelname
Junior run (2,5km): 8-12 jaar op het moment van deelname
5km: min. 12 jaar op het moment van deelname
5km elite: min. 18 jaar op het moment van deelname en voldoen aan de selectiecriteria op vlak van tijd/afstand.
10 km: min. 12 jaar op het moment van deelname
10km elite: min. 18 jaar op het moment van deelname en voldoen aan de selectiecriteria op vlak van tijd/afstand.

Artikel 5.             Prijzen
De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6.             Betaling
De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.
Ghent International 10K Run meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper.  Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

Artikel 7.             Wijziging van de inschrijving
Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit online tot 20/04/2019 08:00u. voor een administratieve kost van 5 EUR. Naamswijzigingen zijn niet mogelijk ter plaatse op de dag van het evenement.
Deelnemers die van afstand willen wisselen, kunnen dit NIET doen ter plaatse ENKEL via onze website /10krun via de up- of downgrade module en dit tot 27/04/2019 08:00u.. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal ook die worden aangerekend.

Artikel 8              Gezond & veilig sporten
Deelnemen vereist een goede gezondheid. De organisatie beveelt daarom voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.  Bij inschrijving verklaart de deelnemer te voldoen aan deze voorwaarde. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.

Artikel 9.             Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Ghent International 10K Run.  Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met Ghent International 10K Run mits toestemming van de betrokken partij .  De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.  De deelnemer kan ten allen tijden vragen om herziening van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.
Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met eventueel gebruik van beeldmateriaal van uw deelname op het event of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Club 365 vzw en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment tijden het evenement zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip bevestigd aan het borstnummer ter bewijs van deelname dat elke deelnemer op zich moet dragen. De deelnemer verleent de toestemming aan Ghent International 10K Run om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.
De deelnemer verleent toestemming aan Ghent International 10K Run zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via eventuele mobiele applicaties.

Artikel 10.           Opmerkingen/klachten
Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. Ghent International 10K Run zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen.  Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.

Artikel 11.           Geldigheid clausules
Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.